DermInspect Systém pre počítačovú analýzu névov

 

Systém DermInspect pozostáva z dermatoskopickej kamery s voliteľným zväčšením, počítača s digitalizačnou kartou a softérovej časti. Je vynimočný najmä vďaka nasledujúcim výhodám:

Zväcšenie kamery (micro snímky) je 15, 20, 25 a 30x so zorným uhlom 15,2°. Rozsah snímanej plochy je do 8 až 16mm. Bez údajov o zornom uhle a veľkosti snímanej plochy sú komerčné údaje o zväcšení, udávané konkurenciou, irelevantné a nemajú príslušnú vypovedaciu hodnotu.

Kamera s nasvietením prostredníctvom integrovaných LED a integrovaný polarizacný filter na predsádke,

Automatická a manuálna analýza v ktoromkoľvek zväčšení

Možnosť exportu snímkov do ľubovolného programu a automatický export správ do zvolenej aplikácie

SW odstraňovanie ochlpenia v obraze

Porovnávanie vybraných snímkov viacerými spôsobmi s číselným aj grafickým vyhodnotením zmien

Rýchla analýza ľubovolného počtu névov bez potreby spracovania pacietských dát.

Funkčnosť systému je rozdelená do troch hlavných úrovní:

1) Snímanie obrazu - makrosnímky a mikrosnímky
2) Organizácia nasnímaných obrazových dát
3) ABCD analýza névov

 

 

 

 

 

1) Snímanie obrazu

 • snímanie je realizované dermatoskopickou kamerou Di-cam 1 s predsádkou s osvetlením VL-1
 • snímanie referenčných obrazov pacienta bez použitia predsádky
 • snímanie mikroobrazov pomocou optickej predsádky s osvetlením vo viditeľnom spektre
 • prenos 25 snímkov za sekundu do počítača pomocou digitalizačnej karty
 • ovládať kameru a snímaciu časť programu je možné tlačidlami na kamere

2) Organizácia nasnímaných dát

 • prehľadná organizácia zosnímaných obrazov
 • grafická reprezentácia umiestnenia névu
 • snímanie referenčných obrazov
 • voľba medzi zmenšenými náhľadmi všetkých častí tela a zvoleným zväčšeným záberom
 • komentáre k jednotlivým névom
 • zoznam obrazov k zvolenému névu v chronologickom poradí snímania
 • komentáre k jednotlivým obrázkom

3) Analýza névov

 • ABCD analýza pigmentového névu
 • automatická detekcia oblasti névu
 • softvérové odstránenie ochlpenia prítomného v obraze
 • grafické a číselné výstupy analýzy
 • export do formulárov
 • vizuálne porovnávanie dvoch vybraných obrazov

Súčasti softvérovej časti systému
ˇ sotvérová časť systému je riešená ako modul všeobecného systému na spracovanie obrazu ImageForge. Program spolupracuje s ďašími modulmi systému ImageAcquisition, Database, Forms a Comm.

Parametre kamery
ˇ rozlíšenie obrazu 768x576 bodov v 65000 farbách
ˇ snímanie pacienta s kamerou bez predsádky s rozsahom zväčšenia 1x - 22x
ˇ pri snímaní s predsádkou je priemer snímanej oblasti v rozsahu 5-10 mm
ˇ optická predsádka obsahuje vlastné osvetlenie
ˇ na zadnom paneli kamery sú umiestnené tlačidlá pre ovládanie kamery a snímania v programe
ˇ možnosť obstarania predsádok s osvetlením v infračervenom a ultrafialovom spektre vo vývojových variantách

Organizácia obrázkov névov
ˇ zoznam pacientov so základnými údajmi
ˇ výber névu v okne s obrázkami počítačového modelu človeka, resp. s reálnymi snímkami častí tela zvoleného pacienta
ˇ možnosť zmenšeného náhľadu na všetky časti tela s rozmiestnením znamienok
ˇ detail zvolenej časti tela s rozmiestnením znamienok a s komentármi
ˇ po voľbe znamienka sú v nasledujúcom okne usporiadané jeho snímky v poradí, v akom boli snímané spolu s výsledkami analýzy najnovšieho snímku, ak bola vykonaná
ˇ možnosť zadania komentárov k jednotlivým snímkom

Analýza névu
ˇ automatická segmentácia névu - oddelenie pozadia obrazu od vyšetrovaného znamienka
ˇ možné odstránenie nežiaducich vlasov z obrazu - viac úrovní odstraňovania
ˇ výsledkom analýzy je miera rizika pre každé zo sledovaných kritérií (asymetria, členitosť hranice, homogenita farieb prítomných v znamienku a priemer znamienka)
ˇ detaily analýzy pre jednotlivé kritériá (grafy symetrie, členitosť hranice, priemery pre zvolený uhol, celková plocha znamienka v mm2, minimálny a maximálny priemer atď...)

Vizuálne porovnanie dvoch obrazov névu
ˇ jednoduchý výber z aktuálneho obrazu kamery a snímkov uložených v databáze
ˇ možná transformácia porovnávaného obrazu otočením, posunutím a škálovaním
ˇ porovnanie s deliacou priamkou, zvolením stupňa transparentnosti vrchného obrazu,
ˇ zobrazenie obrazov vedľa seba a prepínanie obrazov umiestnených na sebe
ˇ automatické umiestnenie névov na seba podľa stredu a hranice

Databázová časť - všeobecné informácie
ˇ prístup pre používateľov chránený heslom
ˇ viaceré skupiny používateľov
ˇ možnosť prístupu cez Internet
ˇ zálohovanie dát na CD/DVD médium