DermIspect softvérové vybavenie - náhlad niektorých jeho základných funkcií.

Kliknutím na príslušný obrázok, zväčšíte jeho náhlad.
Prehľad evidovaných pacientov s možnosťou pridania nového.
Databaza evidovanych pacientov s rozsiahlými moznostami prace s vloženymi datami a individualne nastaviteľnymi filtrami týchto dat. Výhodou je aj možnosť skrytia osobných údajov pacientov zobrazených na obrazovke. Jednoduché zobrazenia podrobnosti o zvolenom pacientovi prostredníctvom tlačidla Select.
Podrobné informácie o zvolenom pacientovi s možnosťami zmien alebo doplnenia týchto informácii.
25 preddefinovaných makro snímok plne pokrýva celé ľudské telo a systém ma dokonale prepracovanú torbu a ukladanie makro snímkov s možnosťou presného určenia pozície jednotlivých névov. Ku každej pozícii je možné priradiť popis alebo výsledok histológie.
Nasnímanú časť tela pacienta je možné zväčšiť a pozíciu névu priamo určiť na obrázku. Pozícia je vždy očíslovaná a aktuálna značka je farebne - červene rozlíšená.
Jednotlivé časti tela pacienta je možné nasnímať viac krát s odstupom času aby mohol lekár zistiť pripadne zmeny ako je prírastok névov v danej časti. Zábery sú zoradene a uložené s dátumom vyhotovenia a lekár ma možnosť vidieť ich náhľady.
Lekár ma možnosť obrázky névu ukladať do databázy s dátumom zosnímania a jednoduchým popisom. V prípade, že lekár nasníma macro(referenčný) obrázok V ľavej spodnej časti vidí pozíciu névu na tele pacienta inak je na tejto pozícii obrázok figuríny. Nasnímané obrázky névu môže neskôr lekár analyzovať, porovnávať alebo využiť ako prílohu k výstupnej tlačovej správe.
Pri snímaní névu lekár vidí vždy aj časť tela kde sa nev nachádza a tým sa zabezpečí že snímaný nev je správne zaradený a nedochádza k zámene hlavne v prípade keď lekár vyšetruje niekoľko névov na tej istej časti tela. Lekár môže podľa usúdenia meniť priamo na kamere zväčšenie čím zabezpečí zosnímanie celého névu. Snímaný nev musí byt zväčšený tak aby pokrýval maximálnu časť videného obrazu.
Lekár môže pre každý nev uskutočniť analýzu ABCD, alebo na základe odpovedi manuálne pomocou Menzies,Stolz alebo Argenziano 7-points. Taktiež si lekár môže navoliť niekoľko preddefinovaných poznatkov na základe snímku a uložiť pre ďalšie vyšetrenie.
ABCD analýza névu. Analýza je uskutočnená v plne automatizovanom móde alebo môže lekár postupovať a meniť niektoré parametre. Medzi voliteľné možnosti patri definovanie odstránenia alebo skôr potlačenie vlasov, určenie alebo predefinovanie okraja névu. Výsledok analýzy je prehľadne zobrazený podľa jednotlivých vlastnosti. Skombinovaním týchto meraní dostáva celkove hodnotenie rizika névu číselne a tiež aj farebne. Lekár môže nahliadnuť aj na priebeh jednotlivých analyzovaných vlastnosti v jednoduchom grafe.
Manuálna analýza. Aplikácia na základe odpovedi lekára stanoví hodnoty pre jednotlivé metódy a vyhodnotí riziko névu. Lekár takto získava hodnotenie na základe najznámejších metód Stolz,Menzies a Argenziano 7-points.
Lekár môže spolu s obrázkom aj niekoľko základných charakteristík, ktoré nadefinuje a sú uložené spolu s obrázkom a analýzou névu v databáze.
V prípade sledovania toho istého névu je potrebne pre lekára porovnávať obraz névu v istých stanovených časových obdobiach. Lekár môže sledovať a porovnávať zmeny toho istého névu na jednej obrazovke a tým zistiť pripadne zväčšenie névu, zmenu farebnosti alebo tvaru. Na základe týchto faktov môže včas reagovať. Súčastne lekár môže vidieť aj výsledky ABCD analýz v časovom slede a rozdiel v jednotlivých zložkách, zmena je vyjadrená aj číselne.